Brief 1860 08 29 (Rektor Uni ? an Bettmann-Hollweg)

Aus ZB MED - Themenportal
Wechseln zu: Navigation, Suche

Brief an Bethmann-Hollweg

Datum: 29.08.1860
von: Rektor Uni ?
An: Bethmann-Hollweg
1860 08 29 01.png
TRANSKRIPTION
1860 08 29 02.png
TRANSKRIPTION
1860 08 29 03.png
TRANSKRIPTION
1860 08 29 04.png
TRANSKRIPTION
Meine Werkzeuge