Brief 1860 07 03 (Schaaffhausen an Bettmann-Hollweg)

Aus ZB MED - Themenportal
Wechseln zu: Navigation, Suche

Brief an Bethmann-Hollweg

Datum: 03.07.1860
von: Schaaffhausen
An: Bethmann-Hollweg
1860 07 03 01.png
TRANSKRIPTION
1860 07 03 02.png
TRANSKRIPTION
1860 07 03 03.png
TRANSKRIPTION
Meine Werkzeuge